HOE WERKT HET?

Veranderingen per 01-01-2015
Per 2015 zijn niet meer de zorgverzekeraars, maar de gemeentes verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (wet WMO; transitie jeugdzorg; jeugdwet). Dit houdt ook in dat als u wilt dat de kosten voor de hulpverlening vergoed worden, dat de gemeente bepaalt wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Voorwaarden voor vergoeding door de gemeente
De kosten voor de psychologische hulpverlening aan de jeugdige zal door de gemeente gefinancierd worden, als er een geldige verwijzing is èn als de betreffende hulpverlener een contract heeft met de gemeente waarin uw kind / de jongere woont. Er is dan geen eigen bijdrage verschuldigd. Tevens is voorwaarde voor vergoeding, dat de verwijzing via een voor de gemeente geldige verwijzer plaats vindt.
De gemeente vergoedt ook de kosten van dyslexie-onderzoek en dyslexie-behandeling bij basisschool leerlingen met (een vermoeden van) ernstige enkelvoudige dyslexie. De betreffende behandelaar moet dan wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, bijv. ingeschreven staan bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Wettelijk geldige verwijzers: zijn huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten. Ook kan er doorverwezen worden door het sociale wijkteam of sociaal team van de gemeente. Zorgt u ervoor dat u een schriftelijke verwijzing / verwijsbrief aan de hulpverlener van uw keuze kunt overhandigen.

Kosten 
Als bovenstaande van toepassing is, heeft u zelf geen kosten. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De betreffende hulpverlener dient de declaratie direct in bij de gemeente. Indien u geen geldige verwijzing heeft of indien de hulpverlener van uw keuze geen contract heeft met de gemeente, kunt u het beste van te voren met de hulpverlener bespreken wat de kosten zullen zijn.

Aanmelding bij de psycholoog, pedagoog of psychotherapeut
Als u gekozen heeft voor aanmelding bij een psycholoog/pedagoog/psychotherapeut, dan vindt het eerste contact telefonisch of via de mail plaats. Vervolgens zal er een afspraak voor een intake-gesprek gemaakt worden. Na intake kan (aanvullende) diagnostiek plaatsvinden, of er kan meteen met de behandeling gestart worden. Er zal een behandelplan opgesteld worden, wat met u besproken en na verloop van tijd geëvalueerd wordt.

Belt u a.u.b. tijdig af
Gemeentes vergoeden alleen als een consult heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. De psycholoog mag zelf de regels bepalen t.a.v. niet nagekomen consulten en moet deze duidelijk van te voren aangeven. Belt u niet, of te laat, dan moet u meestal de zitting zelf betalen.

Meer informatie over de jeugdwet
Wilt u meer informatie over de regels t.a.v. de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie en hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders, zie dan de informatie over de jeugdwet in het Staatsblad no. 105 van de Staatscourant d.d. 14 maart 2014.

Zoek een hulpverlener