WAT DOEN WIJ?

Onze werkzaamheden bestaan uit verschillende aspecten en is afhankelijk van uw vraag. Zo bieden wij diagnostisch onderzoek en behandeling van diverse problematiek. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw vraag ter consultatie aan één van onze hulpverleners voor te leggen.

CONSULTATIE / LEZINGEN
In sommige gevallen wil u een vraag voorleggen of een eenmalige begeleiding naar aanleiding van een gebeurtenis. U kunt in zo'n geval uw vraag ter consultatie voorleggen. Dit geldt natuurlijk ook voor leerkrachten, huisartsen of andere professionals. Verder verzorgen wij diverse lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

DIAGNOSTIEK
Om meer inzicht te kunnen krijgen in de oorzaak van een leer-, gedrags- en/of sociaal-emotioneel probleem bij een kind of jongere kan om goed te kunnen adviseren over de meest geschikte behandeling, diagnostisch onderzoek verricht worden.
Voorafgaand aan een diagnostisch onderzoek vindt een intakegesprek plaats. Het onderzoek neemt een of meerdere dagen in beslag en bestaat uit gesprekken, observaties en divers testmateriaal. Met behulp van al deze gegevens wordt een onderzoeksverslag geschreven dat ten slotte wordt toegelicht in een eindgesprek met de ouders.

THERAPIEVORMEN
Hieronder vindt u een beschrijving van de enkele verschillende therapievormen die gegeven worden door de hulpverleners binnen de vereniging. Een hulpverlener kan meerdere therapievormen geven.

Ouderbegeleiding
Bij ouderbegeleiding voert u gesprekken met een behandelaar die de deskundigheid heeft om ouders van kinderen en jongeren met psychische problemen te begeleiden en te ondersteunen.
Een ouderbegeleider leert u omgaan met de problemen die spelen bij uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar uw ouderbegeleider u bij kan ondersteunen. Een ouderbegeleider kan onder meer een luisterend oor voor u zijn, advies geven op het gebied van opvoeden en ouderschap, uitleg geven over de diagnose die gesteld is bij uw kind en over de behandeling van uw kind.

Systeemtherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term 'systeem' verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie.
Een systeemtherapeut behandelt individuele klachten waarbij rekening wordt gehouden met relationele factoren en andere factoren die bij de problemen een rol kunnen spelen. Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliënt worden actief gezocht en benut.

Cognitieve gedragstherapie
Een cognitief gedragstherapeut werkt volgens de cognitieve gedragstherapie. Dit is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.
Een cognitief gedragstherapeut is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. Daar vraagt hij meestal uitvoerig naar. Hij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. Cognitieve gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. EMDR is een kortdurende vorm van therapie.

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een gestagneerde ontwikkeling bij een kind weer op gang te brengen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Speltherapie geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De therapie vindt plaats in de spelkamer. Deze kamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen, zoals verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc..

Symbooldrama
Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Daar waar woorden vaak tekort schieten, biedt deze methode via de verbeelding extra mogelijkheden aan de cliënt om toegang te krijgen tot zijn/haar innerlijke belevingswereld. In de dagdroom doorleeft de cliënt scènes en beelden, die vaak gevoelsgeladen zijn en betekenis hebben. Zij geven niet alleen toegang tot conflicten en trauma's maar ook tot de bronnen van de eigen vitaliteit en creativiteit. De symbooldramatherapeut helpt de cliënt de opgeroepen ervaringen in verband te brengen met zijn geschiedenis of actuele levenssituatie. De uitwerking van de dagdroom in tekeningen spelen daarbij een grote rol. De werking van symbooldrama kan heel ingrijpend zijn en het is daarom nodig dat een geschoolde therapeut het proces empathisch begeleidt en verdiept.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals het kind (en het gezin) zich wenst, het uitgangspunt is. Het kind wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die nodig zijn om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die het kind zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als het kind successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat het invloed heeft om zijn of haar eigen leven.

Mindfulness
Mindfulness bestaat uit twee belangrijke aspecten, namelijk uit aandacht én acceptatie. De meest geciteerde definitie van mindfulness is die van Jon Kabat-Zinn: 'Bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen'. Dit staat tegenover het automatisch handelen en de beoordeling daarvan. Het doel is om door aandacht en acceptatie 'gewoontepatronen' van het kind te doorbreken. Gewoontepatronen is gedrag dat automatisch verloopt. Door hier aandacht voor te hebben, hebt u de keuze om eventueel ander gedrag te laten zien.

Behandeling leerstoornissen
De behandeling van leerstoornissen bestaat uit het verminderen van leerachterstanden op het gebied van lezen, spelling en rekenen en de daarnaast vaak samenhangende problemen met de executieve functies en/of gevoelens van faalangst, verdriet en boosheid. Daarnaast staat de motivatie voor het leren en het vergroten van het plezier op school centraal. Uiteraard wordt de leerling, ouders en school ook geïnformeerd over de betreffende leerstoornis en hoe hiermee om te gaan. 

Zoek een hulpverlener